Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van onze klanten.

Elke klacht of betwisting nopens deze factuur moet ons aangetekend kenbaar worden gemaakt binnen de 5 dagen na ontvangst.

Op straf van onontvankelijkheid dienen klachten betreffende zichtbare gebreken van de koopwaar schriftelijk te gebeuren binnen 2 dagen na levering.
In geval van verborgen gebreken zijn wij slechts gehouden tot vervanging van de door ons geleverde koopwaar.

Indien u zich akkoord verklaart met onze offerte, verklaart u zich tevens akkoord met het ontvangen van een elektronisch factuur volgend op deze offerte.
Indien u de factuur via post wenst te ontvangen, zien wij ons genoodzaakt een administratieve kost van 15 euro per factuur aan te rekenen.

Onze facturen zijn contant betaalbaar.
Bij niet betaling op de vervaldag is zonder aanmaning en van rechtswege :
– een verwijlintrest verschuldigd conform de bepalingen van de Wet Betalingsachterstand inzake Handelstransacties van 02.08.2002
– een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.

Bij gelijk welke betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Marie Wetteren BVBA bevoegd en is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.